سلامتیه سیگارم که جز خودم به کسی لب نداد

.

.

یکی از فانتزیام اینه یه روز یه دختر داشته باشم …
به دخترم پول تو جیبی نمیدم، تا یواش از پشت سرم بیاد
دستاشو حلقه کنه دور گردنم، موهاشم بخوره تو صورتم
در ِ گوشم پچ پچ کنه
بگه بابایی بهم پول میدی ؟
داریم با بچه ها میریم بیرون …
موهاشو بزنم کنار
ماچش کنم ،
بگم برو از جیبم وردار بابایی
به خاطر دخترم هم که شده ، یه روزی بابا میشم و بعدشم تو افق محو!

.

.

ببین این اسمش دله اگه قرار بود بفهمه که فاصله یعنی چه
اگه قرار بود بفهمه که نمیشه.........میشد مغز!
دله...نمیفهمه

.

.

به معجزه اعتقاد دارید ؟
دختران زیبای محترم: از همین تریبون اعلام میکنم میتوانم ۹۰٪ زیبایی شما را با یک دستمال مرطوب پاک کنم!